لیست قیمت سموم کشاورزی در بازار

استفاده از سموم کشاورزی و قیمت سموم کشاورزی در بازار بسیار تحت تاثیر نوسانات ارز و قیمت مواد اولیه قرار دارد. لیست قیمت سموم کشاورزی شناور و متِغیر است.

قیمت سموم کشاورزی در بازار

نقش سم و کود در کشاورزی

كشاورزي پايدار در برگيرنده حاصلخيزي و بهره وري خاك، كنترل آلودگي آفت كش ها و كودها، استراتژي هاي مديريتي، نيازهاي انساني، قابليت زيست پذيري اقتصادي، پذيرش اجتماعي، مناسبت اكولوژيكي ظرفيت زماني و اخلاقيات فلسفي مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد بيشتر كشاورزان ايراني نگرش ضعيفي نسبت به مصرف سموم شيميايي براي كنترل آفات و بيماري ها دارند و در مورد تأثير سموم بر مختل شدن اكولوژي محيط زيست اطلاع كدافي ندارند. سموم شيميايي بر سلامتي انسانها از دو طريق تاثير مي گذارند.

نقش سم و کود در کشاورزی

اول: اثرات مضر سموم شيميايي بر سلامتي كاربران سموم شيميايي و دوم: تاثير باقي مانده سموم شيميايي در محصولات غذايي بر سدلامت مصرف كنندگان . اكثر كشاورزان بيان مي كنند كه در زمينه ي نحوه و ميزان مصرف آفت كش ها به تجربيات قبلي خود در اين زمينه اكتفا مي كنند و تجربه خود را از ديگر منابع معتبرتر مي دانند.

انواع سموم کشاورزی

سموم کشاورزی انواع مختلفی مانند کود سولفات روی کنجاله ساز دارد که هر کدام از آنها برای دفع یک نوع آفت و یا برای پیشگیری از آفت زدگی استفاده میشود که از مهم ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • آفت کش ها
 • حشره کش ها
 • علف کش ها
 • قارچ کش
 • کنه کش
 • سم کنه
 • جونده کش ها
 • سم افتاب سوختگی
 • صابون
 • صد شپشک
 • سم حلزون
 • مایع ضدعفونی کننده و …
بیشتر بخوانیم  فروش عمده سم مگس زیتون در قزوین

قیمت سموم کشاورزی در بازار

مقایسه کیفیت و قیمت سموم کشاورزی در بازار وارداتی و داخلی

سموم کشاورز وارداتی نسبت به سموم تولید داخل از کیفیت پائینی برخوردار است. عمده واردات سموم از کشور چین و هند انجام میشود. درنهایت با قیمت کمتر به بازار عرضه میشود. زیرا که مشکلات و تعرفه های حاکم بر تولید داخلی را ندارند.
تولید کننده داخلی مجبور است ۴۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد تهیه نماید. بنابراین قیمت نهایی تمام شده سموم تولید داخل گرانتر از سم وارداتی مشابه به کشور است.

قیمت سموم کشاورزی در بازار

عوامل موثر بر قیمت سموم کشاورزی در بازار

در قیمت نهایی سموم کشاورزی عوامل مختلفی دخالت دارد. که باعث میشود قیمت سم تولید داخل گران شود. در اینجا به چند عامل از عوامل اصلی گرانی سم داخلی اشاره میکنیم :

 • قیمت بالای مواد اولیه وارداتی
 • قیمت بالای مواد اولیه داخلی مانند حلال ها و …
 • قیمت وسایل مورد نیاز بسته بندی مانند انواع ظروف بسته بندی، کارتن، لیبل و …
 • هزینه ثبت مجدد سمومی که قبلا ثبت شده اند. این عمل برای تولید کننده هیچ منفعتی نداشته و فقط باعث ایجاد بار مالی اضافی میشود و بر قیمت نهایی سم بسیار تاثیر گذار است.
 • تعرفه های گمرکی
 • عوارض مواد اولیه
 • افزایش و نوسانات نرخ ارز
 • افزایش دستمزد کارگر
 • افزایش هزینه های مصرفی مانند آب، برق، گاز، شارژ و …
 • افزایش هزینه های مربوط به سوخت و حمل و نقل و جابجایی
 • افزایش قیمت قطعات دستگاهها و همچنین افزایش هزینه های تعمیرات ، نگهداری و پشتیبانی ماشین آلات صنعتی و تولیدی

نتیجه گیری :
تمام مواردی که در بالا گفته شد متاسفانه موجب افزایش قیمت سموم کشاورزی در بازار میشود و در نهایت باعث میشود که به دست مصرف کننده با قیمت بالایی برسد. همین امر سبب گرایش مصرف کننده به سمت سموم تقلبی و بی کیفیت وارداتی میشود.

بیشتر بخوانیم  خرید روغن ولک شیمیایی برای کشاورزی

عوامل موثر بر قیمت سموم کشاورزی در بازار

سموم کشاورزی و استفاده از آنها

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از 300 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ و ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺎورزي ﻣﺪرن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺷﺪه اﺳﺖ.

اترات استفاده از سموم

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻏﺬا و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎري روي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ، دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

اترات استفاده از سموم

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات زﯾﺎن آور ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﺳﻤﻮم روي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن آﻓﺎت، ﻃﻐﯿﺎن آنﻫﺎ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺸﺮات ﻣﻔﯿﺪ از دﯾﮕﺮ اﺛﺮات زﯾﺎنﺑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽروﯾﻪ ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

استفاده از سموم کشاورزی

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي زﯾﺎد ﺑﻮد، وﻟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺑﺪاع روشﻫﺎي دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎي ﺑﺎ اﺛﺮ اﺑﻘﺎﯾﯽ ﮐﻢ، ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ و روش اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

استفاده از سموم کشاورزی

استفاده از سموم برای گلخانه داران

داﻧﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران در ﺧﺼﻮص ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﯿـﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﯾﻪ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪ. ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪداران ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ داﻧــﺶ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎريﻫـﺎي ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اي دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﺑــﻞ، داﻧــﺶ آنﻫــﺎ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺸــﺨﯿﺺ روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿـﺮ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻓـﺎت و ﺑﯿﻤـﺎري ﻫﺎ ﮐـﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤـﻪ ﮔﻮﯾـﻪ ﻫـﺎي داﻧـﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾـﺎد  ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮد ﯾـﺪ ﮐـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران 88/7 درﺻﺪ داﻧﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.

بیشتر بخوانیم  سم مگس مدیترانه ای | خرید عمده | روش های مبارزه با آن

استفاده از سموم برای گلخانه داران

نقش منابع گلخانه داران در استفاده از سموم

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روشﻫـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ داري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺘﻌـﺎرف ﺳـﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از درآﻣـﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪداران ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼـﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ. از ﺑﯿﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﺎﻧـﺪن، ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ رﺳـﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻧﯿﺰ راﺣﺖﺗـﺮ و زودﺑــﺎزدهﺗــﺮ از روشﻫــﺎي ﻏﯿــﺮ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

Rate this post

Originally posted 2019-05-22 12:38:05.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما