لیست قیمت انواع کود سفید کشاورزی

کود سفید کشاورزی در انواع مختلفی در بازار ها می باشد که مشتریان می توانند بر اساس لیست قیمت ها آن ها را خریداری کنند. خدمات مورد نظر در شرکت های تولیدی تنظیم می گردد.
با اندکی تحقیق در می یابیم که در زمینه کشاورزی انواه و اقسام محصولات و مواد مورد استفاده قرار می گیرد. هر کدام کارایی خاص خد را دارند.

کود سفید کشاورزی

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﺼﺮف ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي و ﺑـﺎروري ﺧـﺎك ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻳﻜـﻲ از روش ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ

ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣﺎل، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ ي آﻟﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارد. زﻳﺮا ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧـﺸﻚ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ در ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧـﻮد این مهم عاملی در ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ و اﺛﺮات ﺳﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي زﻳـﺴﺘﻲ دارﻧﺪ. ﺗﺠﺪﻳـﺪ در روش ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ را ﺿﺮوري ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ

انواع کود سفید کشاورزی

انواع کودهای کشاورزی را وقتی در بازار های کشور مان مورد بررسی قرار می دهیم. متوجه می شویم که این محصولات از نظر عوامل متعددی با همدیگر تفاوت دارند. نمونه ای از این موارد رنگ کود ها است که به دو دسته سفید و سیاه تقسیم می شوند. کود سفید کشاورزی محصولاتی پر فروش هستند که در شهر های مختلفی از کشور مان به فرو می رسند. در ادامه مطلب چند نمونه از کود های سفید را ذکر می کنیم که به قرار زیر است:

کود سفید کشاورزی

 1. سولفات آمونیوم – Ammonium sulfate
 2. سولفات پتاسیم – Potassium sulfate
 3. سولفات منیزیم – Magnesium sulfate
 4. نیترات کلسیم – Calcium nitrate
 5. سوپرفسفات تریپل – Triple superphosphate
 6. سوپرفسفات دی آمونیوم – Diammonium phosphate (DAP)
 7. سوپرفسفات مونوآمونیوم – Monoammonium phosphate (MAP)
 8. کلرید پتاسیم – Potassium chloride
 9. کلرید کلسیم – Calcium chloride
 10. سدیم نیترات – Sodium nitrate

قیمت انواع کود سفید کشاورزی

در قسمت قبل انواع کود های سفید کشاورزی را ذکر کردیم و می دانیم که این محصولات در بازار ها معمولا در بسته بندی هایی متنوع هستند که در دسترس مشتریان قرار می گیرند.  لازم به ذکر است که قیمت ها در بازار های اینترنتی ارزان تر از بازار های شهری هستند. در ادامه مطلب فاکتور های موثر در قیمت گذاری انواع کود سفید کشاورزی را ذکر می کنیم که به قرار زیر است:

 • بسته بندی کود های کشاورزی سفید
 • نحوه عرضه کود های کشاورزی سفید
 • شرکت تولید کننده کود های کشاورزی سفید
 • نحوه فروش کود های کشاورزی سفید
 • وزن کود های کشاورزی سفید

کود سفید کشاورزی

خرید کود سفید

کود سفید به عنوان یکی از نوع‌های کودهای شیمیایی با ترکیبات مختلف، برای افزایش بهره‌وری گیاهان در کشاورزی استفاده می‌شود. خرید کود سفید می‌تواند از طریق فروشگاه‌های کود، فروشگاه‌های آنلاین، بازارچه‌ها و توزیع‌کنندگان محصولات کشاورزی صورت گیرد.

برای خرید کود سفید، بهتر است ابتدا نیازهای خاص خود را برای گیاهان و محصولات خود مورد بررسی قرار دهید. انواع مختلف کود سفید شامل کود سفید نیتروژنه، کود سفید فسفری، کود سفید پتاسیمی و کود سفید کامل هستند که برای گیاهان مختلف بسته به نیاز آنها به کود مناسب‌اند.

بیشتر بخوانیم  خرید سم لینورون کشاورزی

بعد از تعیین نیازهای خود، به دنبال فروشندگان و توزیع‌کنندگان کود سفید بگردید و با آنها تماس بگیرید تا قیمت‌ها و مشخصات محصولات را مقایسه کنید. معمولاً توزیع‌کنندگان کود سفید از نوع‌های مختلف کود سفید را به فروش می‌رسانند و می‌توانید با مشاوره آنها به انتخاب بهترین نوع کود برای گیاهان خود بپردازید.

در صورتی که خرید کود سفید از طریق فروشگاه‌های آنلاین صورت گیرد، بهتر است از نظرات مشتریان قبلی درباره محصولات و فروشگاه‌های مختلف استفاده کنید تا بهترین انتخاب را برای خود داشته باشید.

در هر صورت، قبل از خرید کود سفید بهتر است از شرایط محیطی و شرایط کشاورزی خود آگاهی داشته باشید تا بهترین کود برای گیاهان خود را انتخاب کنید

قیمت کود سفید

کود سفید یکی از محصولات شیمیایی است که برای افزایش عملکرد و بهره‌وری گیاهان در کشاورزی استفاده می‌شود. قیمت کود سفید بسته به نوع و ترکیبات آن متفاوت است و می‌تواند از فروشنده به فروشنده متفاوت باشد.

از جمله عواملی که بر قیمت کود سفید تاثیر می‌گذارد می‌توان به ترکیبات شیمیایی، کیفیت محصول، محل تولید، میزان تقاضا و عرضه در بازار و هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی اشاره کرد. برای مثال، کود سفید فسفری از کود سفید نیتروژنه قیمت بیشتری دارد زیرا حاوی فسفر بیشتری است و برای بعضی گیاهان اساسی است.

همچنین، قیمت کود سفید ممکن است در بازار محلی و بین‌المللی متفاوت باشد و تاثیر مستقیمی بر قیمت دارد. همچنین، شرکت‌هایی که کود سفید تولید می‌کنند، ممکن است بسته به تولیدات خود، تحریم‌ها، هزینه‌های نگهداری و مواد اولیه، قیمت خود را تعیین کنند.

به طور کلی، قیمت کود سفید در بازار کشاورزی متغیر و قابل تغییر است و بهتر است با توجه به نوع کود مورد نظر، بازار محلی و عرضه و تقاضا، مقایسه قیمت‌های مختلف و انتخاب بهترین گزینه برای خرید کود سفید اقدام کنید. همچنین، می‌توانید از فروشگاه‌های کود، توزیع‌کنندگان محصولات کشاورزی و فروشگاه‌های آنلاین برای خرید کود سفید استفاده کنید.

فرمول کود اوره

قیمت کود سفید برای گندم

کود سفید یکی از مهمترین کودهایی است که برای کشت گیاهان مختلف، از جمله گندم استفاده می‌شود. قیمت کود سفید برای گندم متغیر و بسته به چندین عامل، ممکن است متفاوت باشد.

یکی از عواملی که بر قیمت کود سفید برای گندم تاثیر می‌گذارد، ترکیبات شیمیایی کود است. به طور کلی، کود سفید برای گندم شامل عناصری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که به گیاهان برای رشد و توسعه مناسب آنها نیاز دارند. در نتیجه، بسته به مقدار این عناصر در کود، قیمت آن نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال، کود سفیدی که بیشترین مقدار نیتروژن را در خود دارد، گران‌تر از کودی خواهد بود که فسفر بیشتری در آن وجود دارد.

همچنین، محل تولید کود سفید نیز تاثیرگذار بر قیمت آن است. برخی کشورها تولید کود سفید را به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و امکانات صنعتی ارزانتر دارند، در حالی که برخی دیگر به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، قیمت بیشتری برای کود سفید دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، قیمت کود سفید برای گندم ممکن است در بازارهای داخلی و بین المللی متفاوت باشد. در صورتی که تقاضای بالایی برای کود سفید برای کشت گندم در یک منطقه وجود داشته باشد، قیمت آن در آن منطقه افزایش خواهد یافت.

قیمت کود شیمیایی اوره سفید

کود شیمیایی اوره سفید یکی از مهمترین کودهای نیتروژنی است که برای کشت گیاهان مختلف استفاده می‌شود. قیمت کود شیمیایی اوره سفید متغیر و بسته به چندین عامل، ممکن است متفاوت باشد.

یکی از عواملی که بر قیمت کود شیمیایی اوره سفید تاثیر می‌گذارد، ترکیبات شیمیایی کود است. کود اوره سفید شامل نیتروژن به صورت اوره است که برای رشد و توسعه گیاهان بسیار مهم است. برای مثال، کود شیمیایی اوره سفید با داشتن مقدار بیشتری اوره، قیمت بیشتری دارد.

بیشتر بخوانیم  صادرات انواع کود کشاورزی نیترات پتاسیم

همچنین، محل تولید کود شیمیایی اوره سفید نیز تاثیرگذار بر قیمت آن است. برخی کشورها تولید کود شیمیایی اوره سفید را به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و امکانات صنعتی ارزانتر دارند، در حالی که برخی دیگر به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، قیمت بیشتری برای کود شیمیایی اوره سفید دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، قیمت کود شیمیایی اوره سفید برای کشت گیاهان مختلف، از جمله گندم، ذرت و سیب‌زمینی، در بازارهای داخلی و بین المللی متفاوت است. در صورتی که تقاضای بالایی برای کود شیمیایی اوره سفید برای کشت گیاهان در یک منطقه وجود داشته باشد، قیمت آن در آن منطقه افزایش خواهد یافت.

قیمت کود شیمیایی سفید در بازار ازاد

قیمت کود شیمیایی سفید در بازار ازاد

کود شیمیایی سفید، یکی از مهمترین کودهای نیتروژنی است که برای کشت گیاهان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت کود شیمیایی سفید در بازار ازاد متغیر است و به عوامل زیادی مانند ترکیب شیمیایی، محل تولید، بازار و تقاضا و … وابسته است.

ترکیبات شیمیایی کود سفید، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت آن محسوب می‌شود. کود سفید شامل نیتروژن به صورت اوره است که برای رشد و توسعه گیاهان بسیار مهم است. برای مثال، کود شیمیایی سفید با داشتن مقدار بیشتری اوره، قیمت بیشتری دارد. همچنین، مقدار دیگری از عناصر مانند فسفر، پتاسیم و مواد مغذی دیگر نیز ممکن است در ترکیب کود سفید وجود داشته باشد که می‌تواند تاثیری در قیمت آن داشته باشد.

محل تولید کود شیمیایی سفید نیز تاثیرگذار بر قیمت آن است. برخی کشورها تولید کود شیمیایی سفید را به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و امکانات صنعتی ارزانتر دارند، در حالی که برخی دیگر به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، قیمت بیشتری برای کود شیمیایی سفید دریافت می‌کنند.

بازار و تقاضا نیز به عنوان دو عامل دیگر تاثیرگذار بر قیمت کود شیمیایی سفید در بازار ازاد هستند. در صورتی که تقاضای بالایی برای کود شیمیایی سفید وجود داشته باشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت.

قیمت کود شیمیایی سفید در بازار ازاد

قیمت کود شیمیایی سفید ۵۰ کیلویی

کود شیمیایی سفید، یکی از مهمترین کودهای نیتروژنی است که در باغبانی، کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت کود شیمیایی سفید ۵۰ کیلویی ممکن است با توجه به عوامل مختلف متغیر باشد، اما معمولاً در محدوده قیمت‌هایی می‌تواند باشد.

یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت کود شیمیایی سفید ۵۰ کیلویی، مقدار نیتروژن موجود در آن است. با افزایش میزان نیتروژن، قیمت کود نیز افزایش خواهد یافت. همچنین، ترکیبات شیمیایی دیگری مانند فسفر، پتاسیم و مواد مغذی دیگر نیز ممکن است در ترکیب کود شیمیایی سفید وجود داشته باشد که می‌تواند تاثیری در قیمت آن داشته باشد.

محل تولید کود شیمیایی سفید نیز تاثیرگذار بر قیمت آن است. برخی کشورها تولید کود شیمیایی سفید را به دلیل دسترسی به منابع طبیعی و امکانات صنعتی ارزانتر دارند، در حالی که برخی دیگر به دلیل هزینه‌های تولید بالاتر، قیمت بیشتری برای کود شیمیایی سفید دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، بازار و تقاضا نیز به عنوان دو عامل دیگر تاثیرگذار بر قیمت کود شیمیایی سفید ۵۰ کیلویی در بازار ازاد هستند. در صورتی که تقاضای بالایی برای کود شیمیایی سفید وجود داشته باشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت.

قیمت کود شیمیایی سفید ۵۰ کیلویی

لیست قیمت کود

لیست قیمت کود، شامل قیمت های مختلف کودهای مختلف مورد استفاده در کشاورزی، باغبانی و دامداری است. قیمت هر نوع کود ممکن است با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع کود، کیفیت کود، محل تولید، بازار و تقاضا و … متغیر باشد.

لیست قیمت کود معمولاً شامل نام کود، واحد فروش، مقدار مورد نیاز و قیمت آن در بازار است. برخی از کودهای متداول شامل کود نیتروژنی، کود فسفری، کود پتاسیمی، کود زینتی، کود ارگانیک و … می‌باشند.

برای دریافت لیست قیمت کود، می‌توانید به فروشگاه‌های کود، شرکت‌های تولید کننده کود، بازارهای مختلف کود و یا سایت‌های مرتبط با کشاورزی و دامداری مراجعه کنید. در هر یک از این منابع، ممکن است لیست قیمت کود بر اساس نوع کود و مقدار مورد نیاز در اختیار شما قرار گیرد.

بیشتر بخوانیم  قیمت کود آلی کشاورزی درجه یک

لیست قیمت کود به عنوان یکی از اطلاعات مهم برای کشاورزان و دامداران، در تصمیم‌گیری های مرتبط با کشت و کار، انتخاب نوع کود مناسب و همچنین تخمین هزینه های مربوط به کود، بسیار مفید واقع می‌شود.

لیست قیمت کود

لیست قیمت کود سفید

در قسمت عوامل تاثیر گذار بر قیمت کود سفید کشاورزی را ذکر کردیم و می دانیم که این عوامل را در شرکت های تولیدی مد نظر قرار می دهند تا بتوانند لیست هایی را تنظیم کنند تا در امر خرید و فروش کمک کند. لیست های مود نظر می تواند ارزان ترین و گران ترین قیمت ها را ارائه دهد تا مشتریان با اطمینان کامل خرید خود را انجام دهند. لیست قیمت ها به طرق مختلفی در دسترس مشتریان قرار می گیرد که در ادامه بیان می کنیم:

 • نمایندگی خرید کود های کشاورزی سفید
 • مراکز پخش کود های کشاورزی سفید
 • فروشگاه های بین شهری کود کشاورزی
 • فروشگاه های اینترنتی کود های کشاورزی سفید
 • سایت های آنلاین کود های کشاورزی سفید

لیست قیمت کود سفید

بازار کود سفید کشاورزی

کود های سفید کشاورزی در دنیایی از تنوع در دسترس مشتریان قرار می گیرند و به همین دلیل است که دارای بازار های پر رونقی می باشند.

اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺧﺎك را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و اوره ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اوره آز، اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺳﺎﻛﺎراز ﻳـﻚ ﺧﺎك آﻫﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮم رﺳﻲ در ﻃﻲ دوره رﺷﺪ ذرت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ، ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﻮد،100 ،200 و300 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و 100 ،200 و300 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘـﺮوژن در ﻫﻜﺘـﺎر از ﻣﻨﺒـﻊ ﻛـﻮد اوره ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺮت ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﻮدﻧﺪ.

بازار کود سفید کشاورزی

ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻛﻮدﻫـﺎي آﻟـﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧـﺎك را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮد و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣـﺼﺮف آﻧﻬـﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻃـﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ و ﻓـﺴﻔﺮه را ﺑـﺮ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اوره آز، اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺳﺎﻛﺎراز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣـﺎوي ﻛـﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اوره آز، اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﻮﺳﻴﺪاز در ﺣـﻀﻮر ﻣـﻮاد آﻟﻲ موجود بود.

در ﻳـﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺰرﻋﻪ اي اﺛـﺮ ﻛـﻮد ﻣﺮﻏـﻲ، ﻛـﻮد داﻣـﻲ، ﻛـﻮد ﺳـﺒﺰ، ﺑﻘﺎﻳـﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﺴﻔﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ذرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻘـﺪار ﻓـﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد ﻣﺮﻏـﻲ،ﻛﻮد داﻣﻲ، ﻛﻮد ﺳﺒﺰ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ.

ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

اثر کود سفید کشاورزی در کاربر طولانی

اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟـﻲ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﺷﺪ ﮔﻨﺪم ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار گرفت. در ﺗﻴﻤـﺎر ﺣـﺎوي ﻛـﻮد داﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ ورود ﻛﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴـﺮ آﻟـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺛﺮ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه، ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮد اوره ﺑـﺮ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اوره آز در ﺧﺎك  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اوره آز در ﺣﻀﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و اوره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ.

Rate this post

Originally posted 2019-05-18 16:52:24.

8

  • متاسفانه گندم کاران فقط در تولید نقش دارند و در بخشهای دیگه حاظر به ورود یا سرمایه گذاری نیستند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما